Zaznacz stronę

Polityka Prywatności

Wprowadzenie

Traktujemy poważnie ochronę danych osobowych interesantów w kwestii nawiązania współpracy oraz wszystkich innych gości naszej strony. W poniższym dokumencie staramy się przedstawić jak zabezpieczamy Twoje dane oraz wszystkie informacje o sposobach, w jakie je wykorzystujemy.

W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt pod adres email: info@clara.com.pl

Ostatnia aktualizacja: 19.01.2020 r.

1. Informacje Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności Strony Internetowej clara.com.pl jest skierowana do Użytkowników Strony Internetowej. Określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych.
 2. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Strony Internetowej clara.com.pl.
 3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Strony. Znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Projekt Clara.
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2. Zbierane Dane

Użytkownik może przeglądać Stronę Internetową bez konieczności podawania swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem postanowień punktu 2a poniżej [Dane zbierane automatycznie].

2a. Dane zbierane automatycznie

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Użytkownika. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics.
 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej.
  2.1. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, To umożliwia m.in.:
  a) podnoszenie jakości Strony.
  b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych treści.
  c) tworzenie statystyk oglądalności.
  d) śledzenie preferencji Użytkownika.
  e) utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.
  2.2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.
  2.3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies). W efekcie uniemożliwi to przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.
  2.4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
  2.5. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies, powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
 3. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu Internetowego oraz danych demograficznych Użytkowników. Jest on stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. 3.1. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

3. Wykorzystanie Danych

 1. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości Strony Internetowej oraz do celów wskazanych w pkt. 2a, powyżej.
 2. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Użytkowników zamieszczających komentarze i oceny, mogą zostać użyte w celu promocji Strony Internetowej.
 3. Administraator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających Stronę Internetową, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Strona Internetowa notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej.

4. Prawo dostępu do danych osobowych

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania. Może też żądać zaniechania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych. Ma prawo również żądać usunięcia danych, które są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych. W szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła) oraz za umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
 4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione. Zobowiązany jest również zawiadomić o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej.

6. Wyłączenie Odpowiedzialności

 1. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Strony Internetowej. Zastrzega sobie także prawo do zaprzestania działania Strony Internetowej, przeniesienia praw do Strony Internetowej oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

7. Sieci Społecznościowe

 1. W Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook, Twiter, Instagram itp („Social Plugins”).
 2. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych. Następnie  przeglądarka Użytkownika połączy Użytkownika bezpośrednio z tym serwisem.
 3. Jeśli podczas wizyty na Stronie Internetowej Użytkownik kliknie na wybrany link, dochodzi do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Strony Internetowej Użytkownik kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta Użytkownika może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Strony Internetowej oraz zapisania tego faktu na  koncie Użytkownika w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.
 4. Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę Użytkownik kliknie podczas odwiedzin Strony Internetowej. Komentarz opublikowany na stronach Strony Internetowej przy użyciu wtyczki społecznościowej będzie dostępny publicznie. Na przykład, jeżeli Użytkownik opublikuje  komentarz za pomocą wtyczki komentarzy serwisu Facebook, zdarzenie to będzie publiczne i każdy będzie mieć do niego dostęp.
 5. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu Użytkownicy znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

8. Inne

 1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres info@clara.com.pl.
 2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 3. Administrator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia:
  a) okoliczności Siły Wyższej.
  b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość.
  c) zmiany oferty Strony Internetowej. Z zastrzeżeniem, że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do nowej oferty i jej warunków.